نجیمی

نام: 

دکتر آرش

محل خدمت: 

آموزش مجازی

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

مسول واحد آموزش مجازی

شماره تلفن داخلی: 

۵۲۹۷