دادگسترنیا

نام: 

دکتر محمد

محل خدمت: 

SKILL lab

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۷۰۰۱۰۸

شماره فکس: 

۳۶۷۰۰۰۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

مسول مرکز مهارتهای بالینی

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۲۸