پناهی . شمس

نام: 

آقایان

محل خدمت: 

SKILL lab

واحد: 

سمت: 

نگهبان

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۲۸