رضایی

نام: 

هانیه

محل خدمت: 

دبیرخانه کلان منطقه۷

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

کارشناس دبیرخانه کلان منطقه۷

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۵۶