یوسفی

نام: 

دکتر علیرضا

محل خدمت: 

گروه آموزش پزشکی

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

ریس مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۶۱