حقانی

نام: 

خانم دکتر فریبا

محل خدمت: 

گروه آموزش پزشکی

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

مدیر گروه

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۵۵