قاسمی

نام: 

دکتر غلامرضا

محل خدمت: 

مرکز تحقیقات اموزش پزشکی

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۶