امید

نام: 

دکتر اطهر

محل خدمت: 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

معاون مرکز

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۸۱