حسینی. سلیمانی

نام: 

خانمها

محل خدمت: 

مرکز کامپیوتر

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۶۴