حیدری . روح پرور

نام: 

خانم ها

محل خدمت: 

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

کارشناس مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۵۳