هاشمی .احمدی

نام: 

آقایان

محل خدمت: 

خدمات

واحد: 

سمت: 

مسول آبدارخانه

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۶۰