رحیمی

نام: 

علی

محل خدمت: 

سمعی بصری

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

مسول سمعی بصری

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۶۳