شمس. پناهی

نام: 

آقایان

محل خدمت: 

انتظامات

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

نگهبان

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۰۷