احمدی

نام: 

صادق

محل خدمت: 

ارزشیابی استاد

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

کارشناس ارزشیابی استاد

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۱