ترابی

نام: 

علی

محل خدمت: 

EDC

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۹۲۶۶۵

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

مدیر داخلی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۵۸