دادمان

نام: 

میترا

محل خدمت: 

واحد ارتقا

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

کارشناس ارزشیابی برنامه ها

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۶۸