کشورزمانی

نام: 

خدابخش

محل خدمت: 

روابط عمومی

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

مسوول روابط عمومی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۲