اباذری

نام: 

اصغر

محل خدمت: 

زیراکس

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

مسوول زیراکس

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۲