تیموری

نام: 

مریم

محل خدمت: 

آموزش اساتید

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۹۲۶۹۶

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

کارشناس توانمند سازس اساتید

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۶۵