قاسمی

نام: 

زهره

محل خدمت: 

آموزش پزشکی

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

کارشناس آموزش پزشکی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۹