یمانی

نام: 

دکتر نیکو

محل خدمت: 

مدیریت مرکز

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۸۷۸۹

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۵۰