اباذری

نام: 

فریبا

محل خدمت: 

کتابخانه

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

مسول کتابخانه

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۷