عسیسی. ریاحی

نام: 

سرکار خانم ها

محل خدمت: 

آموزش مداوم

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

کارشناس آموزش مداوم

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۰