میرشاهزاده

نام: 

دکتر ناهیدالسادات

محل خدمت: 

آموزش مداوم

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۸۳۶۴۰۳۳

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

edc.‎ mui.ac.ir

واحد: 

سمت: 

ریس اداره آموزش مداوم

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۶۷