زیبنده پور

نام: 

دکتر ملیحه

محل خدمت: 

ریاست

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۲۲۶۷۷۶

سمت: 

رییس بیمارستان

شماره تلفن داخلی: 

۱۰۱