-

نام: 

-

محل خدمت: 

قرض الحسنه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۰۱۸

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

قرض الحسنه

شماره تلفن داخلی: 

۷۰۱۸