صافی

نام: 

رصوان

محل خدمت: 

EDC ارزشیابی اساتید

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۳۷۱

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

سمت: 

کارشناس

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۱