مختاری

نام: 

سمیه

محل خدمت: 

اموراداری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۲۲۲۱۲۷

سمت: 

سوپروابزر آموزشی

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۰۳