آب نیلی

محل خدمت: 

امور عمومی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۲۲۲۸۹۲

سمت: 

رییس امور عمومی

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۰۱