قاسمی

نام: 

احمد

محل خدمت: 

نقلیه

سمت: 

ناظر اتوبوسرانی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۱۲