قاسمی

نام: 

دکتر ناظم

محل خدمت: 

معاونت فرهنگی دانشجویی

سمت: 

مشاور معاونت در امور تغذیه

شماره تلفن داخلی: 

۴۵۴۵