اسدی

نام: 

سارا

محل خدمت: 

آزمایشگاه ژنتیک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۲۰۱۲۸۱

سمت: 

مسئول واحد

شماره تلفن داخلی: 

۲۱۷۱