آقایی

نام: 

فرحناز

محل خدمت: 

اکو و تست ورزش

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۲۰۱۳۲۹

سمت: 

مسئول واحد

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۰۲-۳۸۰۴