امین بی طرف

نام: 

افسانه

محل خدمت: 

اعصابICU

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۲۰۱۲۹۴

سمت: 

مسئول بخش

شماره تلفن داخلی: 

۳۵۱۳-۳۵۱۴