رضائی

نام: 

مرضیه

محل خدمت: 

ایمنی شناسی

سمت: 

هیئت علمی

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۱۶