باقری

نام: 

نعمت الله

محل خدمت: 

تاسیسات

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۴۴