ابراهیمی

نام: 

فاطمه صغری

محل خدمت: 

داروخانه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۲۰۳۱

سمت: 

مسئول امور دارویی

شماره تلفن داخلی: 

۲۹۱