یعقوبی

نام: 

مهدی

محل خدمت: 

دفتر پرستاری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۲۰۳۱

سمت: 

سمعی بصری

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۲