اسماعیل زاده

نام: 

مرتضی

محل خدمت: 

دفتر پرستاری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۷۶۰۱۵

سمت: 

سوپروایزر درگردش

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۹