امامی

نام: 

مجمدحسن

محل خدمت: 

اورژانس قلب

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۲۰۳۱

سمت: 

پزشک اورژانس

شماره تلفن داخلی: 

۲۸۰