رضایی

نام: 

هانیه

محل خدمت: 

EDC

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۳۵۶

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

سمت: 

کارشناس کلان منطقه

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۵۶