ابوالقاسمیان

نام: 

سمیه

محل خدمت: 

معاونت آموزشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۰۴۸

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۰۰۶

سمت: 

کارگزین