ضیائی

نام: 

ناهید

محل خدمت: 

معاونت پژوهشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۰۶۸

سمت: 

کارشناس علم سنجی

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۶۸