ترکی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

کنترل عفونت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۳۸۶۶۲۶۶

سمت: 

مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۶۵