معینی

نام: 

آقای

محل خدمت: 

داروخانه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۳۸۶۶۲۶۶

سمت: 

مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۱۵