امینی

نام: 

امیر

محل خدمت: 

مدیریت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۶۰۰۹۶۱

سمت: 

مسئول روابط عمومی و رفاه مرکز

شماره تلفن داخلی: 

۲۹۱