احمدی

نام: 

الهه

محل خدمت: 

آزمایشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۵۳۵۱۵۶۷۰

سمت: 

مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۴۸-۲۰۴۱