امینی

نام: 

افسانه

محل خدمت: 

درمانگاه تخصصی

شماره تلفن مستقیم: 

۵۳۵۱۵۶۷۰

سمت: 

مسوول

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۰۱-۲۰۰۳