آقابابایی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

واحد بهبود تغذیه

شماره تلفن مستقیم: 

۵۲۶۷۴۵۶۷

شماره فکس: 

۵۲۶۷۴۰۰۷

سمت: 

مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۱۳۷