جمالی

نام: 

فرزانه

محل خدمت: 

بیمارستان گلدیس

سمت: 

مسول بخش نوزادان

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۰